Onze leveringsvoorwaarden

Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

Vervoer: de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd door de Stichting vervoeradres ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam; bij internationaal vervoer zijn de AVC 2002 aanvullend op de CMR van toepassing.

Opslag en bijkomende werkzaamheden: De Physical Distributionvoorwaarden 2000, gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam onder resp. nr. 177/2000 en 116/2000.

Expeditiewerkzaamheden: De Nederlandse Expeditievoorwaarden gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004, met uitzondering van het bepaalde in artikel 23 van de voorwaarden.

Prijsontwikkeling: Jaarlijks op 1 januari zullen de tarieven worden aangepast conform het NEA / Panteia rapport Kostenontwikkelingen wegvervoer

Betalingen: Voor zover bovengenoemde voorwaarden daarin niet voorzien gelden aanvullend de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002.

Reclamaties: Eventuele reclamaties dienen binnen 2 maanden na factuurdatum te worden ingediend.

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd. U kunt deze tevens vinden op onze website.

Vervoerder is verplicht om:

 • Het opgedragen vervoer tijdig en zonder onnodige vertraging te verrichten
 • Het opgedragen vervoer te verrichten met voor dit vervoer geschikt materieel
 • Er voor te zorgen dat het materieel steeds in goede staat van onderhoud verkeert
 • Het vervoer alleen te laten verrichten door bekwaam personeel
 • Tegenover derden geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle gegevens die bij de vervoerder op basis van de vervoerovereenkomst bekend zijn. Dit met uitzondering van zaken die in het belang van een normale bedrijfsvoering met officiële instanties moeten worden gedeeld zoals aan: accountants, vergunningsverleners, CBS, controlerende instanties etc.
 • Indien zaken met een rembours zijn belast, de zaken niet eerder af te leveren dan nadat de rembourspenningen zijn geïnd.

Afzender is verplicht om:

 • Alleen goed verpakte zaken ten vervoer aan te bieden, zodanig dat de goederen in het pakket niet kunnen gaan schuiven/losraken tijdens het transport
 • Te zorgen dat de zendingen per verpakkingseenheid goed identificeerbaar zijn
 • Tijdig alle instructies tot het vervoer aan vervoerder te doen toekomen
 • Tijdig alle bij het vervoer behorende vrachtbrieven en documenten aan de vervoerder te verstrekken
 • Facturen van de vervoerder binnen 21 dagen na factuurdatum te voldoen

Annuleringen:

Daadwerkelijk geboekte zendingen kunnen worden geannuleerd tegen:

 1. Op de losdag: 125% van het oorspronkelijke tarief.
 2. Op de laaddag: 75% van het oorspronkelijke tarief.
 3. 1 dag voor het laden 25% van het overeengekomen tarief.

Levertijden:

Standaard leverschema Business to Business obv; dag A orderintake tot 14:00 uur; dag B afhaling/orderpicking; dag C aflevering. Bij particuliere bestemmingen obv vaste weekroute’s met een minimale doorlooptijd van 3 werkdagen. De werkzaamheden zullen plaatsvinden tijdens reguliere werktijden. Tijdstip laden lossen doorgaans tussen 7:30 en 17:00 uur. Ten tijde van zomervakantie en gedurende de winterstop en/of officiële feestdagen rijden onze wagens aangepaste routes waardoor de reguliere doorlooptijden anders kunnen uitvallen. Hetzelfde kan zich voordoen wanneer door winterse omstandigheden wegen moeilijker berijdbaar zijn en/of het werkaanbod ernstig verstoord raakt. Brink XL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vertraging die hierdoor ontstaat.

Bereikbaarheid adressen: Adressen dienen bereikbaar te zijn voor groot en zwaar transportmaterieel, zowel op de laad- als op de losplaats. Levering t.b.v. particulieren zal plaatsvinden naast de vrachtwagen aan de openbare weg, zo dicht mogelijk bij het huisadres van de geadresseerde, het is de chauffeur niet toegestaan om privéterreinen te berijden met zwaar transportmaterieel.

Brandstoftoeslag (DOT):

De Brink XL vloot maakt gebruik van de veel schonere en bijna CO2 neutrale HVO in plaats van fossiele diesel. De prijs van HVO is gekoppeld aan de dieselprijs. Prijsschommelingen zullen verrekend worden middels een toeslag.

Het vaste uitgangspunt voor de berekening van de brandstoftoeslag (DOT) is een waarde van  € 1,00 per liter exclusief BTW. Indien de prijs met 7% wijzigt wordt de vrachtprijs met 1% aangepast.

Ter bepaling van de ontwikkeling van het prijspeil geldt als basis de bruto adviesprijs diesel “NL grootverbruik” welke gepubliceerd wordt op: www.tln.nl  Het ijkpunt is gebaseerd op het weekgemiddelde van de gehele voorafgaande week, op basis hiervan wordt de DOT voor de komende week berekend. De DOT wordt uitgedrukt in een % tot 1 cijfer achter de komma.